full screen background image


Weg- en waterbouw

Adviesbureau Colijnsplaat is gespecialiseerd in kleinschalige en middelgrote projecten. Bij deze, veelal regionale, projecten verzorgen wij het ontwerp, de ontwikkeling, de voorbereiding en begeleiding van alle voorkomende weg- en waterbouwkundige werken.
Ook de advisering en het opstellen van plannen ten behoeve van onderhoud en beheer behoren tot onze specialiteiten.

Zo maar een greep uit de activiteiten:

 • Aanleg van nieuwe en reconstructie van bestaande wegen, paden en pleinen, inclusief de bijbehorende afwatering en verlichting

 • Het uitvoeren van herbestratingen en herinrichtingen
 • Uitwerken van verkeersonderzoek en verkeersplannen
 • Het bouw- en woonrijp maken van woon- en bedrijfslocaties
 • Het maken van inrichtingen voor cultuurtechnische projecten, zoals sportvelden, begraafplaatsen, tuinen, parken en plantsoenen
 • Werken ten behoeve van stads- en dorpsvernieuwingen
 • Aanleg van geluidswallen en grondkerende constructies
 • Steigers, oeververdedigingen en overige inrichtingen voor jacht- en werkhavens

 • Meerjarige onderhoudsplanningen voor wegen en havens
 • Aanleg en herstel van kades en damwanden voor zowel havens als recreatieve parken

Staat uw vraagstuk er niet bij en u zoekt hiervoor naar een oplossing, bel of fax ons, wij zullen de mogelijkheden graag voor u onderzoeken.


Rioleringen
Veel werk dient nog te worden verzet als het gaat om het behouden en verbeteren van de rioleringen in Nederland.
Eén van de specialiteiten van Adviesbureau Colijnsplaat zijn werken op het gebied van aanleg, reconstructie en verbetering van de rioleringen in stad, dorp en platteland.

Wij verzorgen het ontwerp, de berekening en tekeningen, overleg met Gemeenten, Waterschappen Provincie en het houden van toezicht op de uitvoering en of de totale projectbegeleiding.

Vele rioleringsproblemen kunnen worden voorkomen of worden opgespoord, door het uitvoeren van rioolinspecties met fotocamera en video.

Ons bureau voert deze rioolinspecties niet in eigen beheer uit, maar kunnen deze service wel voor u laten verzorgen. Onze specialiteit ligt meer in het beoordelen van de inspectieresultaten en het verzorgen van de noodzakelijke vertaling naar uitvoering en beheer.
Met deze inspecties wordt het mogelijk meerjarenplanningen voor het onderhoud te maken.


Zo maar een greep uit de activiteiten:

 • Het inventariseren naar kwaliteit en kwantiteit van bestaande rioleringen
 • Het opmeten en in kaart brengen van de rioolsystemen (analoog of digitaal)
 • Het maken van meerjarige rioleringsplannen voor het stedelijk gebied en projecten
 • Ontwerpen van aanpassingen, uitbreidingen en verbeteringen van de rioleringen
 • Ontwerpen en voorbereiden van nieuwe rioleringen voor recreatieprojecten en in- en uitbreidingsplannen
 • Uitvoering van, en onderzoek naar, de mogelijkheden voor het afkoppelen van de verharde oppervlakken  voor de gemengde rioleringsystemen
 • Het ontwerpen van randvoorzieningen zoals overstortvoorzieningen, bergbezinkbassins en vuilinsluitende riolen
 • Ontwerp en onderzoek naar aansluitingen van verspreide bebouwing in het buitengebied, door de aanleg van drukriolering of kleine zuiveringen (de zogenaamde IBA's)
 • Aanleg, vernieuwing en reconstructies van pompgemalen en persleidingen
 • Het opstellen van beheersplannen voor rioleringsystemen

Duurzaam waterbeheer
Het zoeken naar verbeteringen in de werking van de rioleringsystemen, om zo te komen tot verbetering van de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlaktewater, is van groot belang.
Door het integreren van rioleringsplannen en plannen voor waterbeheer, kunnen aanzetten worden gemaakt voor een goed en doordacht watermanagement.
 
In het duurzaam waterbeheer worden alle waterstromen, zoals regenwater, grondwater, oppervlaktewater, grijs water, afvalwater en industriewater in relatie met elkaar gebracht.

Water is een grondstof om zuinig op te zijn.
Adviesbureau Colijnsplaat kan helpen door het ontwerpen van systemen voor waterbesparing, -opslag, irrigatie, infiltratie, kortom alle werken die kunnen leiden tot een beter en “duurzaam waterbeheer”.

Voor het ontwerpen van systemen voor hergebruik van regenwater in woningen en bedrijven, het zogenaamde tweede of grijs water circuit, staan wij eveneens voor u klaar.

Verkeerstechnieken
Landelijke worden met grote regelmaat nieuwe acties gelanceerd ter bevordering van de verkeersveiligheid, zoals bijvoorbeeld het stimuleren van het fietsgebruik, alcohol en drugs, autogordels, aanpak onveilige locaties, gerichte verkeerscontrole en - last but not least - het concept “Duurzaam Veilig”.

Adviesbureau Colijnsplaat heeft ruime ervaring in het onderhoud en beheer van wegen, en is daardoor in staat de vele praktische consequenties van het ontwerp, en de daarbij behorende constructieve details, mee te wegen in het totale plan.
 
In nauwe samenwerking met de opdrachtgever, belanghebbenden en mogelijk andere instanties, kunnen totale verkeersveiligheidsplannen worden gemaakt. Aan de hand van de analyses van aanwezige verkeersknelpunten ontwerpen we de benodigde oplossingen.

Of er nu sprake is van een verkeersweg, een woonerf, bruggenbouw, een winkelgebied of erfverhardingen, het ontwerp moet eenvoudig, logisch en goed doordacht zijn. Ieder detail is van belang waar het gaat om leefbaarheid en praktisch werken.
 
Zo maar een greep uit de activiteiten:

 • Herinrichtingen van wegen, pleinen, kruispunten of weggedeelten.
 • Het inrichten van 30 Km zones voor dorpskernen en woonerven in het kader van “Duurzaam Veilig”
 • Het herinrichten van kruispunten naar verkeerspleinen en (mini) rotondes
 • Inrichting van woonwijken, industrieterreinen en recreatieparken
 • Opstellen en voorbereiden van plannen voor recreatieve wandel- en fietsroutes en de daarbij behorende bebording
 • Opstellen van plannen voor objectbewegwijzering, zoals parkeerterreinen, industrieterreinen en andere objecten

Bestemmingsplannen
In de bestemmingsplanfase worden de aanzetten gegeven tot de gewenste variatie in bebouwing, de bouwmogelijkheden en de benodigde infrastructuur.
Dit geld niet alleen voor de ontwikkeling van woonwijken, maar ook voor plannen ten behoeve van recreatie-, industrie- en bedrijfsterreinen.


Wij denken dat er grote winst valt te behalen in het tijdig signaleren van te verwachten technische problemen en obstakels in het ontwikkelingsproces van het bestemmingsplan.
Door ons bureau tijdig te betrekken in dit ontwikkelingsproces, kunnen wij onze brede kennis inzetten om voor u, een geld en tijd besparende, rol te spelen.
 
Ons bureau kan u ten dienste zijn bij het inventariseren van de bestaande toestand, het maken van de schetsontwerpen, het uitwerken en tekenen van de plannen, tot en met het presenteren van de plannen in (bestuurs-) vergaderingen of tijdens informatiebijeenkomsten.
 
Om zekerheid te verkrijgen of de plannen betaalbaar zullen zijn, kan door ons bureau op basis van de schetsplannen een exploitatieberekening opstellen.

Stads- en dorpsvernieuwing
Recreatieve ontwikkelingen

Als gevolg van provinciaal beleid, kunnen niet alle kernen en recreatieterreinen meer naar behoren uitbreiden.
Steeds vaker komt de nadruk te liggen op het behouden en uitbreiden of verbeteren van de bestaande kwaliteiten. Oude gebouwen worden gerenoveerd of verdwijnen om ruimte te maken voor nieuwe bebouwing gerelateerd aan de huidige woonwensen.In andere gevallen worden op de vrijkomende plaatsen kleinschalige bedrijfsactiviteiten opgestart.
 
In de plannen wordt veel aandacht besteed aan het op juiste wijze inpassen van de verbeteringen in de bestaande omgeving. De plannen worden veelal gecombineerd met een herstructurering van de riolering en wegen.Adviesbureau Colijnsplaat kan zorgen voor de vervaardiging van de benodigde opnames, schetsplannen, plantekeningen, exploitatieberekening tot zelfs de volledige planbegeleiding.
 
Bel ons even, wij staan voor u klaar om uw plannen te verwezenlijken.